Tòa nhà văn phòng cho thuê POLYCO

Địa điểm xây dựng: 24 Đại Cồ Việt
Thời gian thực hiện: 2004 - 2005
Mô tả sơ lược: Xây dựng tòa nhà văn phòng
Giá trị thực hiện: 7,551,308,675 VNĐ