Đường cao tốc Hà nội Hải phòng EX-3

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian thực hiện: 2011 - 2014
Mô tả sơ lược: Thi công nền đường (km29+00-km33+00); Đắp lớp cát hạt thô, đắp đất dính mái dốc, bờ bao, đắp cát đen…
Giá trị thực hiện: 171,163,479,199 VNĐ