Đường đầu cầu Bo - Thái Bình

Địa điểm xây dựng: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Thời gian thực hiện: 2005 - 2006
Mô tả sơ lược: Thi công đường đầu cầu
Giá trị thực hiện: 1,988,988,000 VNĐ