Đường ô tô cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương, hàng rào...

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 2008 - 2009
Mô tả sơ lược: Lắp đặt hàng rào lưới thép
Giá trị thực hiện: 38,871,019,114 VNĐ