Khu công nghiệp Phùng

Địa điểm xây dựng: Đan Phượng - Hà Tây
Thời gian thực hiện: 2006 - 2007
Mô tả sơ lược: Đào bóc, vận chuyển thải bỏ đất hữu cơ; San nền mặt bằng đạt K=0.92. Đào mương dẫn dòng thủy lợi.
Giá trị thực hiện: 27,634,702,650 VNĐ