Xây dựng khu điều hành và trạm thu phí cầu Yên Lệnh

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian thực hiện: 2003 - 2004
Mô tả sơ lược: Xây dựng khu điều hành và trạm thu phí cầu Yên Lệnh
Giá trị thực hiện: 2,920,186,644 VNĐ