Hạ tầng khu đô thị Như Quỳnh

Địa điểm xây dựng: Như Quỳnh - Hưng Yên
Thời gian thực hiện: 2004 - 2005
Mô tả sơ lược: Xây dựng hạ tầng khu đô thị
Giá trị thực hiện: 16,875,000,000 VNĐ